Duurzame basisvorming

Duurzame basisvorming

Duurzame basisvorming is het fundament van de aanpak van de afdeling Natuur- en milieueducatie. Wij willen mensen toerusten met een goede kennisbasis op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid en hen voorzien van een positieve, innovatieve houding en actiebereidheid. Zo kunnen zij geïnformeerde keuzes maken en beschikken zij over de vaardigheden om idealen en denkbeelden om te kunnen zetten in handelingsperspectieven. Om burgers toe te rusten met deze kennis en vaardigheden zijn langetermijndoelen nodig. Het bereiken van die doelen levert een duurzame basis op, het proces waarin dit tot stand komt noemen wij 'duurzame basisvorming'.

Doelen van duurzame basisvorming

Burgers hebben kennis en inzicht over de samenhang en gevolgen vanuit verschillende invalshoeken. Zij kunnen kennis van verschillende kanten bekijken: People, Planet en Profit
Burgers zijn betrokken door beleving. Zij hebben zorg voor zichzelf, de ander en hun omgeving
Burgers kunnen een weloverwogen keuze maken gebaseerd op kennis, inzicht en beleving. Waardeontwikkeling en keuzes kunnen maken zijn hierin belangrijke componenten
Burgers kunnen hun kennis, inzicht, beleving, waarden en keuzevaardigheid inzetten om tot handelen te komen. Het gaat hierbij zowel om een intrinsieke motivatie tot handelen als om het zien van de mogelijkheden tot handelen en het kunnen afwegen van handelingsalternatieven.

Relatie duurzame basisvorming en beleidsdoelen

De afdeling Natuur- en milieueducatie heeft een rol in het creëren van draagvlak voor het implementeren van (toekomstige) beleidsdoelen. Wij betrekken leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs bij actuele vraagstukken op ecologisch en innovatief gebied. Doordat leerlingen kennis opdoen over natuur en milieu en leren verschillende belangen te wegen, draagt ‘Duurzame basisvorming’ bij aan de competentie van burgers. Zo zullen zij beleidsbeslissingen evenwichtig kunnen beoordelen.
In de activiteiten van Natuur- en milieueducatie zijn de naar onderwijs vertaalde beleidsdoelen en de doelen van duurzame basisvorming aan elkaar gekoppeld. De doelen van duurzame basisvorming zijn belangrijke criteria voor de ontwikkeling van educatieve activiteiten. Daardoor hebben deze activiteiten een langere houdbaarheid dan de actuele beleidsdoelen.